CBD
Úvod | Studium – kynologie | Vysoká škola obor kynologie

Vysoká škola obor kynologie

imagead444

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze

Bakalářské studium – Obor Kynologie
Přijímací řízení s přijímací zkouškou

 • Přijímací zkoušky se konají z biologie
 • Studium je tříleté bakalářské, získán titul Bc
 • Tématické celky pro tvorbu otázek k přijímacím zkouškám.

Charakteristika oboru Kynologie:

Studijní obor umožňuje studentům získat specifické teoretické i praktické znalosti o všech aspektech chovu psů a jejich využití. V průběhu studia se student na podkladě znalostí základních biologických a chovatelských disciplin programu Zootechnika specializuje výhradně na jeden druh zvířete – psa domácího. Specializační předměty jsou zaměřeny jednak na realizaci chovu plemen psů, což zahrnuje problematiku biologie psa včetně výživy, zdravotního stavu a genetiky s aplikací do techniky chovu, reprodukce a plemenitby. Část předmětů je věnována využívání psa v pracovní (myslivost, policie, armáda), sportovní, léčebné a rekreační činnosti lidí jak v profesní, tak i zájmové činnosti. Důležitou součástí studijního plánu je praktická výuka umožňující aplikovat studované poznatky a seznamující s praktickou kynologií.

Možnosti uplatnění absolventů:

 • ve sféře zájmových chovů zvířat (kynologické organizace a zařízení),
 • v obchodu, státní správě a poradenských službách,
 • ve specializovaných plemenářských institucích.
 • ve specifické sféře jakou je zoorehabilitace – využití psa v léčbě a rehabilitaci poruch zdraví u lidí, výcvik asistenčních psů,
 • v samostatné chovatelské a podnikatelské činnosti ve sféře chovu a využívání psů, k výkonu odborné činnosti v marketingových a obchodních organizacích.

Profilové discipliny:

Zoologie, Základy genetiky, Výživa zvířat, Parazitologie, Etika chovu zvířat, Etologie psa, Zájmová a sportovní kynologie, Plemenitba psů, Obecná kynologie, Zoohygiena a prevence v chovu psů, Výcvik a využití loveckých psů, Podniková ekonomika a řízení.

Doporučené obory navazujícího magisterského studia:

 • Živočišná produkce
 • Zájmové chovy zvířat

Obecná biologie

Vysoká škola

 1. Stavba buňky. Látkové složení živé hmoty. Minerální látky. Bílkoviny, nukleové kyseliny, cukry, tuky. Viry a fágy. Srovnání rostlinné a živočišné buňky. imgRozmnožování buňky. Typy metabolismu. Dráždivost. Pohyb.
 2. Dědičnost. Nukleové kyseliny a význam pro dědičnost. Dědičnost a proměnlivost. Mendelovy zákony. Chromozomy. Mutace a modifi kace. Využití genetiky v praxi.
 3. Rozmnožování. Pohlavní a nepohlavní rozmnožování. Gametogeneze. Oplozování. Blastogeneze. Zárodečné listy, jejich deriváty. Vývoj přímý a nepřímý.
 4. Vznik a vývoj života. Fylogenetický vývoj organismů. Evoluční teorie. Darwin a jeho význam. Vývoj člověka, lidská plemena.

Studium je možné absolvovat jako prezenční (denní) a nebo kombinované (dálkové).

WWW stránky – www.af.czu.cz

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA FAKULTĚ

Ke studiu na fakultě je třeba podat elektronicky přihlášku do 31. března 2020, a to do všech programů/ oborů a forem studia (formulář najdete na adrese is.czu.cz/prihlaska). Poplatek 500 Kč za registraci přihlášky ke studiu je nevratný.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO BAKALÁŘSKÉHO STUDIA – obor kynologie

Podmínky přijímacího řízení jsou vyhlašovány každoročně s otevřením možnosti podávání přihlášek a jsou zveřejněny na internetových stránkách fakulty (odkaz Uchazeči o studium) na adrese moje-agro.cz/uchazec. Na přijímací řízení se lze připravit i na základě zprávy o výsledcích proběhlého přijímacího řízení, která je včetně testových otázek dostupná z úřední desky fakulty.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ TERMÍNY

 • Termín pro podání přihlášky ke studiu 22. listopadu 2019 – 31. března 2020
 • Přijímací zkoušky (Bc. studium) 9. – 12. června 2020
 • Přijímací zkoušky (Mgr. studium) 4., 5. a 8. června 2020

PŘÍPRAVNÉ KURZY

Pro zájemce o studium bude fakultou organizován přípravný kurz středoškolské biologie a chemie. Kurz v rozsahu 30 hodin je realizován v 5 výukových dnech (soboty: 4. dubna, 18. dubna, 16. května, 23. května, 30. května 2020). Aktuální informace, doporučené publikace a stanovené podmínky přípravných kurzů budou zveřejněny na webových stránkách fakulty. Přihlášky do přípravného kurzu (kompletní kurz obou, případně jednoho předmětu) přijímá studijním oddělení fakulty (info@af.czu.cz nebo tel. +420 224 384 668) do 31. března 2020.